OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
Prodávající resp. Dodavatel - WWW. SOMANGO .CZ - ing. Jan Šmiraus, IČO : 72937742
Kupující resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel
Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku
Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě nebo písemné potvrzení písemné objednávky
Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran
2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.
2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
2.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
3.2. Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
3.3. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.
4.2. K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou Kupujícího.
4.3. V individuálních případech je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího, telefonicky, faxem, popřípadě elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího.
5.2. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový obchod) a platí pro ně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
5.3. Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je následující, nejvýše pak další 3pracovní dny po doručení objednávky. Pokud v této lhůtě nedojde k dodání a převzetí Zboží, má se za to, že Kupující a Prodávající neuzavřeli kupní smlouvu.

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.
6.2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.
7.2. Kupní cenu stanovuje Prodávající. V návaznosti na obrat odebíraného Zboží, rozsah odebíraného sortimentu, dobrou platební morálku, případně další kriteria mohou být sjednány další ceníkové nebo individuální cenové stupnice. Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. Tato zvýhodnění jsou upravena dodatkem k rámcové kupní smlouvě.

8. Platba
Platba bude hrazena
a)dobírkou při převzetí od přepravce (PPL,Česká pošta)
b)hotově při osobním odběru9. Reklamační podmínky

9.1. Prodávající dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (záruční doba) ve výši minimálně 14 dnů doby určené výrobcem Zboží.V individuálních případech (sýry atd. dle vzájemné dohody).
9.2. Reklamaci na dodané množství je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech ( tyto případy se považují za kvalitativní vadu Zboží ).
9.3. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající toto Kupujícímu prokázat.
9.4. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.


10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Kategorie
Máte otázku?
VÁŠ NÁZOR

Který olivový olej si myslíte že je lepší?

Celkem hlasů: 38291
Chcete mít čerstvé informace?
Zákaznický účet